Vind makkelijk en snel uw volgende vakantie

Algemene voorwaarden

Reisvoorwaarden Vakantiepark Hof van Zeeland

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden.
Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.
Artikel 3. Kennelijke fouten.
Artikel 4. Herroeping aanbod.
Artikel 5. Informatieplicht reiziger.
Artikel 6. Aanmelder.
Artikel 7. Informatie van derden.
Artikel 8. Betaling.
Artikel 9. Informatie voorziening.
Artikel 10. Reisbescheiden.
Artikel 11. Wijzigingen door de reiziger.
Artikel 12. Annulering door de reiziger.
Artikel 13. Wijziging door Hof van Zeeland  
Artikel 14. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Hof van Zeeland.
Artikel 15. Verplichtingen van de reiziger.
Artikel 16. Rente en incassokosten.
Artikel 17. Klachten.
Artikel 18. Aansprakelijkheid

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten van Vakantiepark Hof van Zeeland. Afwijkende afspraken of regelingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van Hof van Zeeland.

Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Vakantiepark Hof van Zeeland. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Bij boeking via internet richt Hof van Zeeland het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

Artikel 3. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Hof van Zeeland niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Artikel 4. Herroeping aanbod

Het aanbod van Hof van Zeeland is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping wordt zo spoedig mogelijk na berichtgeving bekend gemaakt waarna Hof van Zeeland de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod doet. 

Artikel 5. Informatieplicht reiziger

 • De reiziger verstrekt Hof van Zeeland voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en email adres.
 • Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Hof van Zeeland.
 • Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Hof van Zeeland van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het wordt (worden) uitgesloten, worden de gemelde annuleringskosten aan hem in rekening gebracht.
 • De bungalows zijn uitsluitend voor recreatie bestemd. Het is niet toegestaan om de bungalows werk-gerelateerd te reserveren, ook niet bij tijdelijke bewoning. Als blijkt dat u de recreatiewoning ten behoeve van werkzaamheden gebruikt, zal de boeking geannuleerd worden. Wanneer er tijdens het verblijf geconstateerd wordt dat het verblijf in strijd is met de voorwaarden, dient u het park per direct te verlaten, zonder restitutie van de gemaakte kosten.

Artikel 6. Aanmelder

 • Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. 

Artikel 7. Informatie van derden

Hof van Zeeland draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 8. Betaling

 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de reissom plus eventueel afgesloten bijkomende zaken te worden voldaan. Deze aanbetaling moet uiterlijk binnen 2 dagen na het aanmaken van de boeking binnen zijn.
 • Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Hof van Zeeland. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 1 werkdag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Hof van Zeeland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
 • Indien de overeenkomst binnen 42 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 9. Informatie voorziening

 • Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
 • De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
 • Door Hof van Zeeland zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskosten verzekering en een reisverzekering.

Artikel 10. Reisbescheiden

 • Hof van Zeeland stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de Hof van Zeeland kan worden gevergd.
 • Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Hof van Zeeland.
 • Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft Hof van Zeeland aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.
 • Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Hof van Zeeland.

Artikel 11. Wijzigingen door de reiziger

 • Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger een voorstel tot wijziging indienen bij Hof van Zeeland op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de eventuele annuleringkosten in acht worden genomen. Hof van Zeeland brengt de reiziger wijzigingskosten in rekening ten hoogte van € 35,00. Een wijziging in een optiereservering is kosteloos.
 • De hoofdhuurder kan ten alle tijden de reisovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt en de annuleringkosten in acht worden genomen. Bij het aanwijzen van een vervangende huurder dienen oude én nieuwe huurder de overname schriftelijk te bevestigen aan Hof van Zeeland
 • Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers kan worden beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringskosten van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijziging- of communicatiekosten verschuldigd. Informeer hiervoor bij Hof van Zeeland naar de kosten. 

Artikel 12. Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast de verschuldigde reserveringskosten en de kosten voor het eventuele annuleringsfonds, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30%
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Houdt u er rekening mee dat een annulering van een vakantie die buiten het herroepingsrecht valt nooit kosteloos verloopt. Indien u een annuleringsfonds heeft, verwijzen wij u graag naar de voorwaarden van het annuleringsfonds. De hoofdboeker is de enige die een annulering door kan voeren. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

Herroepingsrecht

Op dit moment bieden wij u de mogelijkheid de door u gereserveerde reis binnen 24 uur kosteloos te annuleren.

Alternatieven voor annuleren

Een boeking annuleren is niet altijd de enige mogelijkheid. Het is in sommige situaties ook mogelijk om uw vakantie over te dragen aan iemand anders. Tot de dag voor vertrek is het mogelijk deze wijziging te doen. Neem hiervoor contact op met de receptie van Hof van Zeeland via het telefoonnummer 0031 – 113 562260 of via het e-mailadres info@hofvanzeeland.nl

Annuleren tijdens COVID-19

 • Kunt u niet aanreizen doordat u of een van uw medereizigers een positieve COVID-19 test heeft? Buitenom de standaard annuleringsvoorwaarden bieden wij u ook de mogelijkheid tot een voucher met een geldigheidsduur van 1 jaar.
 • Uitbraak van een pandemie is geen geldige reden voor een kosteloze annulering. In het geval van een pandemie uitbraak ontvangt u tevens een voucher met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Annuleringsfonds

 1. Deelnemen aan het annuleringsfonds dient ten minste binnen 7 dagen na boekingsdatum te worden overeengekomen.
 2. De premie bedraagt 5% van de netto huursom
 3. Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis recht op restitutie van Vakantiepark Hof van Zeeland, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de administratiekosten.
 4. Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeken volgens de boekingsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de boekingsbevestiging.
 5. De dekking begint na ontvangst van de betaling van de annuleringsfondspremie
 6. Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in onderstaande artikelen. De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen.

Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in onderstaande punten:

 1. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van de huurder of zijn/haar familieleden in de 1e of 2e graad.  <echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg-)ouders, (pleeg- en/of stief-)kinderen, broers, zwagers, (schoon-)zusters, grootouders en kleinkinderen.>
 2. Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond, kat of paard, van verzekerde.
 3. Complicaties bij zwangerschap van de huurder of de met hem samenwonende partner.
 4. Een medisch noodzakelijke ingreep die de huurder, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
 5. Materiele beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de huurder of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
 6. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de huurder, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract.

Uitkering vindt niet plaats indien de deelnemer een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

De huurder is verplicht een gebeurtenis, waardoor het verblijf wordt geannuleerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, schriftelijk of per mail te melden aan Vakantiepark Hof van Zeeland te Heinkenszand.

De huurder dient bij het indienen van het annuleringsverzoek de omstandigheden die leiden tot het verzoek om uitkering aan te tonen (indien mogelijk middels originele bewijsstukken)

Artikel 13. Wijziging door de reisorganisator

Het aanbod van Hof van Zeeland is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. In dit geval zal Hof van Zeeland een alternatief aanbod aan de reiziger aanbieden. Hierbij wordt er gezocht naar een gelijkwaardige accommodatie. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie wordt beoordeeld naar objectieve maatstaven waarbij er wordt gekeken naar de volgende aspecten;

 • de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
 • de aard en klasse van de accommodatie;
 • de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
 • de samenstelling van het reisgezelschap.

De reiziger heeft het recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen. In dit geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

Artikel 14. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

 • Hof van Zeeland is jegens reiziger niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of informatie waarin zij afhankelijk zijn van derden in de berichtgeving naar reiziger toe.
 • Hof van Zeeland is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
 • Indien Hof van Zeeland jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
 • De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Hof van Zeeland gelden ook ten behoeve van werknemers van Hof van Zeeland, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15. Verplichtingen van de reiziger

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Hof van Zeeland ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 • De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Hof van Zeeland (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 • Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zo ver de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zo ver de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen. 

Artikel 16. Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Hof van Zeeland heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17. Klachten

 • Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde - melden bij Hof van Zeeland. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Hof van Zeeland.
 • Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Hof van Zeeland voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport). Tevens zal Hof van Zeeland zijn best doen om voor de reiziger een vervangende woning te vinden.
 • Hof van Zeeland zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 • Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en Hof van Zeeland daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, wordt zijn eventuele recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten.
 • Een klacht na (vroegtijdig) vertrek zonder voorgaand overleg met Hof van Zeeland vrijwaart Hof van Zeeland van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook tenzij door Hof van Zeeland anders bepaald wordt.
 • Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Hof van Zeeland via info@hofvanzeeland.nl.
 • Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze schriftelijk na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Hof van Zeeland te worden ingediend.
 • Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt dezen niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Hof van Zeeland geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
 • Hof van Zeeland zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven dat de klacht in behandeling is genomen. Indien deze termijn niet wordt gehaald, wordt de termijn verlengd met één maand en wordt reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 • Hof van Zeeland is niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Reiziger(s) door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Reiziger.
 • Hof van Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, dieren, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van Hof van Zeeland en/of de Accommodatie.
 • Het team van Hof van Zeeland zal er zorg voor dragen dat de bungalow netjes klaar staat en deze ook technisch gecontroleerd is. Mocht er iets niet naar wens zijn kunt u binnen 24 uur eventuele opmerkingen ten aanzien van de schoonmaak of technische staat van uw bungalows doorgeven aan de receptiemedewerkers van Hof van Zeeland. De melding kunt u maken tijdens de openingstijden van het vakantiepark, via de e-mail info@hofvanzeeland.nl of via onze gratis app. Wij zullen proberen deze opmerking z.s.m. en naar tevredenheid op te lossen. Is de melding pas na 24 uur bij receptie bekend dan kunnen wij niet garanderen dat wij uw probleem direct op kunnen lossen. Indien er na 24 uur na inchecktijd geen melding is binnen gekomen en er blijkt daarna een technisch mankement geconstateerd worden eventuele kosten in rekening gebracht bij de reiziger.
 • Tijdens het verblijf is de Reiziger aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen Hof van Zeeland en de Reiziger. Wanneer de schade niet vermeld is zal deze binnen 14 dagen na vertrek gefactureerd worden.
 • De (Mede)Reiziger wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Hof van Zeeland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Reiziger.
 • Voor groepsboekingen en boekingen in de leeftijdscategorie 18 - 30 jaar wordt een waarborg van €500,00 verlangd. Deze word na vertrek geretourneerd, mits er geen sprake is geweest van overlast en/of geen schade is aangebracht aan de accommodatie. 
Mijn ontdekkingstocht

Mijn ontdekkingstocht door Zeeland

Stuur mij mijn ontdekkingstocht